A‘aynî lâzimi ssahar

Ecouter
-A‘aynî lâzimi ssahar (tûla llayâlî) x2
(‘ichqî fî mahbûbi chtahar) x2 (riqqû lihâlî) x2
(Man na‘chaquh mâlî siwâh) x2 (wa lâ namalluh) x2
(Wa lam nazal natba‘ ridah) x2 (-addahra kulluh) x2
(Wa man yalumnî fî hawâh) x2 (nabda naqul luh) x2
Yâ lâ-imî la ta‘tabir (lidu‘fi hâlî) x2
(‘Ichqî fî mahbûbî chtahar) x2 (riqqû lihâlî) x2

Commentaires :