Yâ nujûma llayli ghîbî

Ecouter

Yâ nujûma llayli ghîbî watrukil kawna dhalâma
Wa da’înâ fî hawânâ natahâdhâ natarâmâ

Qad nahilnal hubba râhan wa charibnâhu mudâma
Mâ -uhaylâhu wisâlan laytahû wallâhi dâma

Natamannâ law qadaynâ hâdhihi Dunyâ manâma
Kay narâkum fa naqdîhâ huyâma

Yâ nusaymâtin riqâqin nadhamat wajdî nidhâma
Ballighî ahbâba qalbî ‘anni ssalâma

Commentaires :